Краище – един край на традиции, настояще и бъдеще!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС КЮСТЕНДИЛ“

Държавно горско стопанство „Кюстендил” е основано в началото на XX век.

Разположено е върху планинската верига Краище, по южните склонове на Милевска планина, югозападната част на Конявска планина и част от Земенска планина.

Релефът е разнообразен – от хълмист до планински.

Надморската височина варира от 450 до 1733 м (при вр. Милевец).

През територията на стопанството тече р. Струма, която с главните си притоци р. Треклянска и р. Драговищица очертава основния водосбор в района. 

Общата площ на държавните горски територии е 24 093 ха, като 60% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 92%.

Преобладават широколистните гори от бук, благун, габър, зимен дъб и космат дъб.

Иглолистните са представени от бял бор, черен бор, смърч и ела.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 47 900 куб.м.

На територията на стопанството са разположени три горски разсадника: „Долна Гращица“ с площ 20 дка, „Трекляно“ с площ 16 дка и „Долно Уйно“ с площ 12 дка. 

На територията на ТП „ДГС Кюстендил“ са обособени 17 ловностопански района.

Представители на фауната са дивата свиня, сърната, заекът, вълкът, лисицата и дивата котка.

Птичето царство е представено от яребица, пъдпъдък, гривяк, бухал, горска улулица, голям ястреб и др.

Най-атрактивните природни забележителности на територията на стопанството се опазват в Земенския пролом по долината на р. Струма: защитената местност Находище на Анасонов лопен – с. Цървеняно, защитените територии Земенските скали, Находище на скална метличина и Скакавишки водопад в района на с. Полска Скакавица.

Със своята височина от 53 м този водопад се нарежда на трето място в България.

Според преданието именно в околните пещери на Скакавишкия водопад е живял девет години отшелникът св. Иван Рилски.

Адрес: гр. Кюстендил 2500

ул. „Спартак“ № 52б

тел.: 078/ 986969

dgskustendil@abv.bg

https://dgs-kyustendil.uzdp.bg

Виж още