Краище – един край на традиции, настояще и бъдеще!

На стопанството

Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Кюстендил за 2024г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС Кюстендил
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Кюстендил за 2023г.
Безвъзмездно предоставени фиданки 2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Кюстендил за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС Кюстендил
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Кюстендил за 2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Кюстендил за 2020г.
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ”ДГС Кюстендил”
ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА И /ИЛИ СМЕКЧАВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Кюстендил за 2019г.
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС КЮСТЕНДИЛ“
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „КЮСТЕНДИЛ”
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
ДЕКЛАРАЦИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС КЮСТЕНДИЛ”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС Кюстендил” СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС КЮСТЕНДИЛ”
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО” и ТП ДГС „КЮСТЕНДИЛ“
РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за резултатите от проведения мониторингов план в ТП ДГС Кюстендил за 2017г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
ДОКЛАД НА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТП ДГС КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2017 Г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Кюстендил за 2018г.
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „КЮСТЕНДИЛ”
ДОКЛАД НА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТП ДГС КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 Г.
РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за резултатите от проведения мониторингов план в ТП ДГС Кюстендил за 2016г.
Доклад - Гори с ВКС на територията на ТП ДЛС Осогово и ТП ДГС Кюстендил Информация местно население 2016/2017
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Кюстендил за 2017г.