Краище – един край на традиции, настояще и бъдеще!

За Нас

Държавно горско стопанство „Кюстендил” е основано в началото на XX век.

Разположено е върху планинската верига Краище, по южните склонове на Милевска планина, югозападната част на Конявска планина и част от Земенска планина.

Релефът е разнообразен – от хълмист до планински.

Надморската височина варира от 450 до 1733 м (при вр. Милевец).

През територията на стопанството тече р. Струма, която с главните си притоци р. Треклянска и р. Драговищица очертава основния водосбор в района. 

Общата площ на държавните горски територии е 24 093 ха, като 60% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 92%.

Преобладават широколистните гори от бук, благун, габър, зимен дъб и космат дъб.

Иглолистните са представени от бял бор, черен бор, смърч и ела.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 47 900 куб.м.

На територията на стопанството са разположени три горски разсадника: „Долна Гращица“ с площ 20 дка, „Трекляно“ с площ 16 дка и „Долно Уйно“ с площ 12 дка. 

На територията на ТП „ДГС Кюстендил“ са обособени 17 ловностопански района.

Представители на фауната са дивата свиня, сърната, заекът, вълкът, лисицата и дивата котка.

Птичето царство е представено от яребица, пъдпъдък, гривяк, бухал, горска улулица, голям ястреб и др.

Най-атрактивните природни забележителности на територията на стопанството се опазват в Земенския пролом по долината на р. Струма: защитената местност Находище на Анасонов лопен – с. Цървеняно, защитените територии Земенските скали, Находище на скална метличина и Скакавишки водопад в района на с. Полска Скакавица.

Със своята височина от 53 м този водопад се нарежда на трето място в България.

Според преданието именно в околните пещери на Скакавишкия водопад е живял девет години отшелникът св. Иван Рилски.

Адрес: гр. Кюстендил 2500

ул. „Спартак“ № 52б

тел.: 078/ 986969

dgskustendil@abv.bg

https://dgs-kyustendil.uzdp.bg

Галерия